Návrh uznesenia

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016.