Návrh uznesenia

Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 09. 09. 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. vyhovuje

protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 09. 09. 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
​predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými predpismi.T: 31.05.2017