Návrh uznesenia

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.