Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², vytvoreného GP č. 25/2013, úradne overeným dňa 26. 11. 2013 pod č. 2395/13, z pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 564 m², zapísaného na LV č. 847, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o., so sídlom na Saratovskej 13 v Bratislave, IČO 31396895, za kúpnu cenu 171,76 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 24 905,20 Eur,
 
s podmienkami:
  1.   Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.   Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 3035 – pozemku priľahlého k predmetu predaja a budovy obchodu a služieb – má záujem o pripojenie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu má byť zastavaný jednopodlažnou obchodnou jednotkou, ktorá by rozšírila existujúci obchodný priestor OC Atrium Saratov.