Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave.