Bod č. 12

Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 113/1, parc. č. 113/2 a parc. č. 101, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej a Sabiny Múdry


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.