Návrh uznesenia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za šk. r. 2015/2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
 1. správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016, a to:
  - ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava
  - ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava
  - ZUŠ Radlinského 53, Bratislava
  - ZUŠ Exnárova 6, Bratislava
  - ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava
  - ZUŠ Hálkova 56, Bratislava
  - ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava
  - ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
  - ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava
  - ZUŠ Istrijská 22, Bratislava
  - ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava
  - ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava
  - CVČ Štefánikova 35, Bratislava
  - CVČ Kulíškova 6, Bratislava
  - CVČ Hlinícka 3, Bratislava
  - CVČ Pekníkova 2, Bratislava
  - CVČ Gessayova 6, Bratislava
 2. súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2015/2016.