Návrh uznesenia

Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2016.