Návrh uznesenia - Bajan Vladimír

Návrh na vytvorenie komisie na prípravu novely zákona o Bratislave - ako tretí po bode Vystúpenie občanov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zriaďuje
komisiu na prípravu novely zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov z poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a starostov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
 
v zložení:
poslanecký klub MOST-HÍD – Peter Pilinský
poslanecký klub Bratislava inak – Martin Kuruc
poslanecký klub Otvorený klub – Branislav Kaliský
poslanecký klub Klub pre Bratislavu – Vladimír Bajan
poslanecký klub Bratislavský klub – Ján Budaj
nezávislí poslanci – Jozef Uhler
 
za starostov:
Milan Jambor, Jozef Krupa, Dana Čahojová