Návrh uznesenia

Protest prokurátora proti § 1 ods. 1, 2 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

nevyhovuje
protestu prokurátora proti § 1 ods. 1, ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.