Návrh uznesenia

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m² v stavbe, súpis. č. 3042, na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m² v stavbe, súpis. č. 3042, na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na dobu neurčitú, za účelom kancelárskych priestorov, administratívnych priestorov, cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov, kaviarní, reštaurácií, prevádzok espressa, prevádzok bistra alebo predajní, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.