Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
petíciu obyvateľov Bratislavy proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. okamžite zastavil akúkoľvek činnosť hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcu sa výstavby náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, a to aj v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy              č. 668/2016 zo dňa 16. 11. 2016.
T: 16. 2. 2017
 
2. nevynakladal z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy ďalšie finančné prostriedky na výstavbu náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, ani na iné činnosti súvisiace s touto výstavbou (napr. štúdie, projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie).
T: 16. 2. 2017
 
3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka z existujúceho funkčného využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie.
T: 31. 12. 2017
 
4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu požiadal stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Petržalka o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, v ktorom sa dočasne zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu.
T: do 10 dní po zverejnení oznámenia
 
5. rešpektoval uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 668/2016 zo dňa 16. 11. 2016 a v súlade s bodmi B.1 a B.2 tohto uznesenia vybral iné lokality na výstavbu náhradných nájomných bytov na území mestskej časti Bratislava – Petržalka ako sú lokality Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, ak je výstavba náhradných nájomných bytov v tejto mestskej časti nevyhnutná.
T: 30. 4. 2017
 
6. predložil Mestskému zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o vykonaných opatreniach v zmysle bodov B.1 až B.5 tohto uznesenia.
T: 31. 5. 2017
súhlasí
s tým, aby pri najbližšom schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy bolo funkčné využitie územia v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, zmenené tak, aby sa z týchto lokalít stalo stabilizované územie, kód 1110 (funkcia parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy).