Návrh uznesenia

Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1. p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parc. č. 4365/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 891 m², ktorého veľkosť je 1/251, zapísaného na LV č. 2781 pre obec Bratislava, k. ú. Petržalka, prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2-233 (garáž), 1. p. v garážovom dome v Bratislave, súpis. č. 3330, na ulici Wolkrova, číslo vchodu 2, podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 572,79 Eur, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi, vlastníkovi garáže č. 2-233, zapísanej na LV č. 2505, z dôvodu nápravy vlastníckeho práva k pozemku,

s podmienkami:
  1.   Nadobúdateľ podpíše zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho ku garáži do 60 dní po schválení uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nadobúdateľ zmluvu o prevode v tomto termíne nepodpíše, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.   Nadobúdateľ uhradí správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra.
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že právnemu predchodcovi žiadateľa Ing. Romana Ružičku bol pozemok prevedený hlavným mestom SR Bratislavou v roku 1996. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy predaj odsúhlasilo a následne bola vypracovaná kúpna zmluva, ktorá bola predložená Okresnému úradu Bratislava V. na zápis vkladu vlastníckeho práva. Konanie na správnom orgáne nebolo úspešné, a to aj napriek tomu, že žiadateľ za pozemok riadne zaplatil kúpnu cenu. Predajom príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vzťahov k danému pozemku a k zosúladeniu právneho stavu s reálnym užívaním.