Návrh uznesenia

Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola Myjavská, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 2510/1, a pozemku registra „E“ parc. č. 2510/3, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie stavby nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 289 m² a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 289 m², parc. č. 2510/1 – ostatné plochy vo výmere 2 309 m², LV č. 1656, a pozemku registra „E“ KN parc. č. 2510/3 – záhrady vo výmere 4 m², LV č. 8925, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, za účelom správy a užívania stavby a pozemkov v areáli materskej školy na činnosti súvisiace s prevádzkou školy, výkonu údržbárskych činností, odstraňovania havarijných stavov a zaistenia bezpečných a zdravotne nezávadných podmienok nevyhnutných pri výchove a vzdelávaní detí v nej umiestnených,

s podmienkami:
  1.   Nedôjde k predaju ani k prenájmu budovy a pozemkov zo strany mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v prospech tretích osôb.
  2.   Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa zaväzuje, že v prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľností, bude tieto práce realizovať z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia správy k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných nehnuteľností nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce.
  3.   V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.