Návrh uznesenia

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.