Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe, súpis. č. 103205 – hotel Žabotova, a k pozemkom registra „C“ KN, parc. č. 7314/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 745 m², parc. č. 7314/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m² a parc. č. 7314/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m², zapísaných na LV č. 5603, spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom Karadžičova 16, Bratislava, za kúpnu cenu 15 311 624,11 Eur.