Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a  ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru vo výmere 255,70 m² v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307, na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom  zriadenia denného stacionára pre seniorov odkázaných na pomoc, na dobu určitú na dvadsaťpäť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,  za nájomné 50,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory vo výmere 142,50 m² a 30,00 Eur/m²/rok za obslužné priestory vo výmere 113,20 m², čo predstavuje sumu 10 521,00 Eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom nebytového priestoru vo výmere 255,70 m² v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že mestská časť Bratislava-Nové Mesto má záujem o  zriadenie denného stacionára pre seniorov odkázaných na pomoc a zhodnotenie a skvalitnenie predmetného nebytového priestoru, vďaka čomu sa vytvorí aktívny životný priestor pre dôchodcov.