Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto:
– parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,
– parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,
– parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,
– parc. č. 21378/4 – ostatné plochy vo výmere 4 m2,
– parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,
– parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,
– parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,
– parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,              
spolu vo výmere 1 318 m2,
 
  1.   Spojeným štátom americkým za účelom užívania predmetu nájmu ako bezpečnostnej zóny pre Veľvyslanectvo USA v SR, vrátane oprávnenia na uskutočnenie a užívanie stavieb v rozsahu, v akom sú tieto stavby vybudované ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy, a to najmä kontrola vstupu, kontrola pošty, pevne ukotvené oplotenie, pevné a hydraulicky výsuvné stĺpiky, pevné oceľové stĺpiky, bariérov kvetináče, pevné stĺpiky, vysúvateľná bariéra pre autá a úpravy vonkajších spevnených plôch, na dobu určitú do 15. 08. 2019, za nájomné 481 0070,00 Eur ročne, čo predstavuje 1,00 Eur/m²/deň s podmienkou, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.   Nájomca je oprávnený uplatniť dvojročnú opciu, t. z. do 15. 08. 2021, na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, pokiaľ minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR.
  3.   Nájomca platí nájom 1,00 Eur/m²/deň do dňa, keď sa preukáže právoplatným stavebným povolením na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR. Potom nájomca zaplatí nájomné vo výške 0,03 Eur do konca nájomného vzťahu.
  4.   S podmienkou, že do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy bude podpísaná zmluva o vzťahu k pozemku, na ktorom bude stáť nová budova zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR. Nesplnenie podmienky vyvolá ukončenie nájomnej zmluvy.
  5.   Všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici Spojeným štátom americkým, na dobu určitú do 15. 08. 2019 s dvojročnou opciou, t. z. do 15. 08. 2021, na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, je predkladaný na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o nájom pozemkov dotknutých vybudovanou bezpečnostnou zónou pre Veľvyslanectvo USA v SR. Uzatvorením zmluvy o nájme pozemkov bude majetkovoprávne zabezpečené užívanie bezpečnostnej zóny Veľvyslanectva USA na ďalšie obdobie a stanovenie výšky nájomného.