Návrh uznesenia

Plnenie uznesenia č. 496/2008 časť C, bod 2.2 a bod 2.3 - Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 časť C bod 2.2 a 2.3 zo dňa 25. 09. 2008.
B. zrušuje
body 2.2 a 2.3 v časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 zo dňa 25. 09. 2008.