Bod č. 11

Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.