Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7785/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m², k. ú. Staré Mesto, evidovaného na LV č. 8711, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, spočívajúceho v práve užívania pozemku pod stavbou trafostanice TS-480, postavenou na uvedenom pozemku, evidovanou na LV č. 7106, vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za cenu 1 282,33 Eur, podľa znaleckého posudku č. 32/2016,

s podmienkami:
  1.   Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.   Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.