Návrh uznesenia

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
B. schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 02. 2015 z pôvodného termínu „mesačne“ na nový termín „3 mesiace“.