Návrh uznesenia

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave.