Návrh uznesenia

Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač s účinnosťou
od 1. marca 2017.