Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2016, k 31. 1. 2017 a plnenie uznesení bez termínu plnenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2016:
 
1.1 č.    306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uzn. č. 28/2015 zo dňa 5.2.2015
1.2 č.    357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996
1.3 č.    186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999
1.4 č.    283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000
1.5 č.    383/2000 zo dňa 14. 9. 2000
1.6 č.      44/2003 zo dňa 6. 3. 2003
1.7 č.    398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004
1.8 č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005
1.9 č.  1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006
1.10 č.  1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006
1.11 č.    496/2008 časť C bod 2 podbody 2.2 a 2.3 zo dňa 25. 9. 2008
1.12 č.    941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010
1.13 č.    467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012
1.14 č.    639/2012 zo dňa 27. 6. 2012
1.15 č.    673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012
1.16 č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 270/2015 časť B zo dňa 22.  10. 2015   
1.17 č.  1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 16. 6. 2013 v znení uzn. č. 1389/2014 časť B bod   6 zo dňa 30. 1. 2014
1.18 č.  1305/20013 časť B zo dňa 24. 10. 2013
1.19 č.  1743/2014 časť C body 1 a 4 zo dňa 25. 9. 2014
1.20 č.  1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014
1.21 č.    133/2015 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 28. 5. 2015
1.22 č.    172/2015 zo dňa 11. 6. 2015
1.23 č.    208/2015 bod 2 zo dňa 24. 6. 2015
1.24 č.    406/2016 časť C zo dňa 31. 3. 2016
1.25 č.    586/2016 časť B bod 1 zo dňa 29. 9. 2016
1.26 č.    598/2016 časť A bod 1 zo dňa 29. 9. 2016
1.27 č.    611/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016
1.28 č.    614/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016
1.29 č.    620/2016 zo dňa 29. 9. 2016
1.30 č.    652/2016 časť C zo dňa 16.11.  2016
1.31 č.    691/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 8. 12. 2016
1.32 č.    691/2016 časť B bod 2 podbod 2.5 zo dňa 8. 12.2016
1.33 č.    691/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016
       
2. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 1. 2017:
 
2.1 č.    308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011
2.2 č.    441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012
2.3 č.    673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012
2.4 č.  1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 
2.5 č.    663/2016 časť B bod 1 zo dňa 16. 11. 2016
2.6 č.    663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2, body 2, 3, 5, zo dňa 16. 11. 2016
2.7 č.    680/2016 zo dňa 16. 11. 2016
2.8 č.    684/2016 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa  8. 12. 2016
 
 
 
3. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
3.1 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
3.2 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2016
3.3 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
3.4 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
3.5 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
3.6 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014
3.7 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
3.8 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016
3.9 č.   663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2, body 4, 6, 7, zo dňa 16. 11. 2016
 
 
 
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pri ktorých neboli určené termíny plnenia
 
4.1 č.   401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
4.2 č.   486/2016 zo dňa 28. 4. 2016
4.3 č.   503/2016 časť B zo dňa 26. 5. 2016
4.4 č.   521/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016
4.5 č.   569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016
4.6 č.   573/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016
4.7 č.   578/2016 body 4 a 5 zo dňa 6. 9. 2016  
4.8 č.   586/2016 časť B bod 2 zo dňa 29. 9. 2016
4.9 č.   619/2016 zo dňa 29. 9. 2016
4.10 č.   627/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016
4.11 č.   640/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016
4.12 č.   668/2016 časť B zo dňa 16. 11. 2016
4.13 č.   686/2016 časť B zo dňa 8. 12. 2016
4.14 č.   692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016
 
 
5. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
5.1 č.   673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012
5.2 č.    943/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013
5.3 č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014
5.4 č.   237/2015 časť E body 1 až 4 zo dňa 24. 9. 2015
5.5 č.   396/2016 časť C bod 1 zo dňa 30. 3. 2016
5.6 č.   518/2016 zo dňa  29. 6 2016
5.7 č.   578/2016 bod 2 zo dňa 6. 9. 2016
5.8 č.   663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 zo dňa 16. 11. 2016 - opatrenie č. 1
5.9 č.   679/2016 zo dňa 16. 11. 2016
5.10 č.   720/2017 zo dňa 26. 1. 2017
 
B. schvaľuje
6. Určenie nového termínu splnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy:  
 
p.č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia zo dňa
 
 
pôvodný
a predĺžený termín
 
nový termín
splnenia uznesenia
 
6.1 riaditeľ magistrátu č. 673/2012
časť C bod 4
zo dňa 27. 6. 2012
30. 11. 2012
predĺžené termíny:
30. 9. 2013
30. 11. 2013
31. 12. 2014
30. 6. 2015
1. 3. 2016
30. 6. 2016
31. 12. 2016
TK: ročne vždy
k 31. 12.
6.2 členka dozornej
rady ALIANCIA
STARÁ TRŽNICA
poslankyňa MsZ
Ing. arch. Lucia Štasselová
943/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 1033/2013
zo dňa 25. 4. 2013
TK: polročne 30. 3. 2017
6.3 primátor 1636/2014
bod 2
zo dňa 3. 7. 2014
TK:september 2014
predĺžený termín:
TK:1x ročne k 1. 6.
24. 9. 2015
29. 2. 2016
február 2017
TK: 30. 3. 2017
6.4 primátor č. 237/2015
časť E body 1 až 4
zo dňa 24. 9. 2015
pôvodný
a predĺžený termín
10.12.2015 a následne vždy
k 31. 12.
predĺžený termín:
31. 12. 2015
31.   3. 2016
26.   5. 2016
30.   6. 2016
27. 10. 2016
31.   1. 2017 -
nebol schválený
MsZ
 
30. 3. 2017
6.5 primátor 396/2016
časť C bod 1
zo dňa 30. 3. 2016
29. 9. 2016
27.10.2016
16. 2. 2017
 
27. 4. 2017
6.6 primátor 518/2016
zo dňa 29. 6. 2016
29. 9. 2016
 v nasledujúcich
 mesiacoch vykazované ako
nesplnené
kontrolný termín:
štvrťročne počnúc
1. 3. 2017
6.7 primátor 578/2016
bod 2
zo dňa 6. 9. 2016
bez termínu 15. 3. 2017
6.8 primátor 663/2016
časť B bod 2 podbod 2.2 - opatrenie č. 1
zo dňa 16. 11. 2016
31. 1. 2017 16. 11. 2017
6.9 primátor 668/2016
časť B
zo dňa 16. 11. 2016
bez termínu 30. 3. 2017
6.10 primátor 720/2017
zo dňa 26. 1. 2017
16. 2. 2017 30. 3. 2017
 
 
7. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
7.1 č.   594/2008 časť D bod 2 zo dňa 15. 12. 2008
7.2 č.   679/2016 zo dňa 16. 11. 2016