Návrh uznesenia

Návrh všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.