Návrh uznesenia

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31. 05. 2012, ktorým bol schválený nájom pre Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31. 05. 2012 nasledovne:

1.
pôvodné znenie textu:
„nájomné za časť nebytových priestorov a nájomné za časť pozemku:
vo výške 70,00 Eur/m²/rok za nebytové priestory a za pozemok 0,50 Eur/m²/rok podľa rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno.
Cena nájmu za nebytový priestor: 12 912,00 Eur/rok.
Cena nájmu za pozemok: 216,00 Eur/rok.
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.“

sa nahrádza nasledovným textom:
„nájomné za časť nebytových priestorov a nájomné za časť pozemku:
vo výške 3,00 Eur/m²/rok za nebytové priestory a za pozemok 0,50 Eur/m²/rok.
Cena nájmu za nebytový priestor: 553,38 Eur/rok.
Cena nájmu za pozemok: 216,00 Eur/rok.
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.“,


2.
Na konci uznesenia sa dopĺňa nový text v znení:
„Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31. 05. 2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na základe žiadosti Kolkárskeho klubu Spoje o zníženie nájomného za nebytové priestory, nachádzajúce sa v stavbe súpis. č. 1635, a to z dôvodu, že klub nemá príjem, nakoľko hala –  4 dráhová kolkáreň ešte nestojí a finančné prostriedky, ktoré klub mal, použil na rekonštrukciu zanedbaných, nepoužívaných priestorov v centre voľného času na Hrobákovej ulici 5 v Bratislave.“