Bod č. d

Informačný materiál o plnení k následnej finančnej kontrole č. 9/2015 – kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.