Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 113/1, parc. č. 113/2 a parc. č. 101, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej a Sabiny Múdry

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy:

1.  k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 112 – záhrady vo výmere 719 m², parc. č. 113/1 – záhrady vo výmere 142 m² a parc. č. 113/2 – záhrady vo výmere 579 m², LV č. 1147, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej, za kúpnu cenu 19 500,00 Eur,

2.  k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 – záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej, za kúpnu cenu 600,00 Eur,

3.  k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 112 – záhrady vo výmere 719 m², parc. č. 113/1 – záhrady vo výmere 142 m² a parc. č. 113/2 – záhrady vo výmere 579 m², LV č. 1147, vo vlastníctve Sabiny Múdry, za kúpnu cenu 19 500,00 Eur,

4.  k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 101 – záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Sabiny Múdry, za kúpnu cenu 600,00 Eur.