Návrh uznesenia

Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rokoch 2014 – 2015

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2014 – 2015.