Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 29.04.2010

 • 29. apríla 2010, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2010 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Návrh dodatku č. 4 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 3.Ročná správa o plnení Vybraných investičných projektov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 - 2010

 4. 4.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov na I. poschodí Pálffyho paláca na Panskej ulici č. 19 v Bratislave, Paneurópskej únii na Slovensku, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4615/2 a parc. č. 4615/3, a stavby súp. č. 1540, spoločnosti Office Invest, a. s., so sídlom vo Svätom Jure, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1934/5, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4758/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 7960/2, a stavby súp. č. 2891, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Mýtna 31

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/19, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/18, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 203/75 - 102, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/17, parc. č. 5211/18, parc. č. 5395/3 a parc. č. 5396/13, spoločnosti SEGUM - trade s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3117, spoločnosti SBK INVEST, a.s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 16. 16.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 10 a parc. č. 11/1, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1495/6, parc. č. 1495/7, parc. č. 1495/75 a parc. č. 1495/76

  Materiály
 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15641/141, spoločnosti DRAFT INVEST s.r.o., so sídlom v Tovarníkoch

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, ŠPRINCLOV MAJER, parc. č. 2070/18, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, ŠPRINCLOV MAJER, parc. č. 2070/20, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Vajnory, ŠPRINCLOV MAJER, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie zámeru na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1256/1 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3026/48, spoločnostiam Dúbravka Invest, a. s., so sídlom v Bratislave, INTERFINANCE PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave, COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo, so sídlom v Dunajskej Strede a TATRA REAL, a. s., so sídlom v Bratislave, každej v spoluvlastníckom podiele ¼, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 25. 25.Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 26.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemkov parc. č. 1158/32, parc. č. 1158/33, parc. č. 1158/34 a parc. č. 1158/35, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

  Materiály
 27. 27.Návrh na prerokovanie možnosti zúčastnenia sa hlavného mesta SR Bratislavy na osobitnom ponukovom konaní vyhlásenom Slovenskou republikou - Ministerstvom obrany SR na prevod nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2110/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 29. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 698/2009 zo dňa 30. 4. 2009

  Materiály
 31. 31.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 895/2010 zo dňa 25. 2. 2010

  Materiály
 32. 32.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 899/2010 zo dňa 25. 2. 2010

  Materiály
 33. 33.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 926/2010 zo dňa 25. 3. 2010

  Materiály
 34. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 929/2010

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia nájmu nebytových priestorov v Bratislave na Panenskej 11, k. ú. Staré Mesto, pre Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov parc. č. 21451/1, parc. č. 21480/1, parc. č. 21502/1 a parc. č. 21502/2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti IPP Services, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387/2 a parc. č. 21383/6, Slovenskej republike - Slovenskému národnému divadlu v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstvo.

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, spoločnosti G.A.M. STAV s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16250/163 - 181, spoločnosti TERRAIMMOBILIEN s.r.o., so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstvo.

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3551/7, občianskemu združeniu Združenie vlastníkov garáží G2, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v Bratislave na Jurigovom nám. 1, k. ú. Karlova Ves, pre Lepší svet n. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 43. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku, parc. č. 2880 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Spoločenstvu kresťanov Christiana, so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 44. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3816/2, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 45.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Blumentálskej 10, Trenčianskej 40, Budovateľskej 6, Exnárovej 19, Martinčekovej 14, 16, Čiližskej 32, 34, Ipeľskej 13, Lotyšskej 42, Estónskej 20, Rozvodnej 11, Závadskej 16, Janotovej 2, 4, Hlaváčikovej 37, Veternicovej 1, Janotovej 6, 8, 10, Landauovej 30, Bujnákovej 5, M. Schneidra--Trnavského 18, M. Schneidra-Trnavského 22, Ožvoldíkovej 13, Saratovskej 1, Nemčíkovej 1, Hradištnej 25, 27, Hálovej 17, Hálovej 9, Gercenovej 9, 13, Vlasteneckom námestí 7, Pečnianskej 1, 3, Pifflovej 11, Mamateyovej 16, Mamateyovej 10, 12, Mamateyovej 6, 8, Lachovej 32, Romanovej 40, Gessayovej 47, Gessayovej 14, Beňadickej 9, Vígľašskej 7, 9, Vígľašskej 11, 13, Vígľašskej 8, 12, Šášovskej 6, Šášovskej 14, Znievskej 1, Vígľašskej 4, 6, Budatínskej 23, 25, Budatínskej 33, 35, 37, Ľubovnianskej 14, Humenskom námestí 8, Jasovskej 39, Jasovskej 43, Ľubovnianskej 2, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 46. 46.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 5. 2007, č. 197/2007 zo dňa 4. 7. 2007, č. 300/2007 zo dňa 13. 12. 2007, č. 857/2009 zo dňa 17. 12. 2009, č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010

  Materiály
 47. 47.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 48. 48.Rôzne

 49. 48.1.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 691/2009 zo dňa 30. 4. 2009

 50. 48.2.Návrh na doplnenie predkladaných materiálov, ktoré sa týkajú predajov a nájmov nehnuteľností, o mená súdnych znalcov

 51. 49.Interpelácie

Informačné materiály

 1. d.Informácia o prírastkoch a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. e.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží realizovaných hlavným mestom SR Bratislavou, Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010

 3. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy

 4. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac marec 2010

  Materiály
 5. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trnavská cesta 58, Hraničná 3, Hraničná 17, Miletičova 46, Azalkova 2, Polárna 10, Bajzova 14, Martinčekova 14, 16, Ružová dolina 11, Čiližská 32, 34, Ipeľská 13, Ipeľská 15, Korytnická 8, Višňová 4, Janotova 2, 4, Hany Meličkovej 21, 25, Hlaváčikova 37, Janotova 6, 8, 10, Bujnákova 5, M .Schneidra-Trnavského 22, Ožvoldíkova 13, Ožvoldíkova 11, Repašského 10, Pavla Horova 9, Andrusovova 3, Hálova 17, Tupolevova 24, Ševčenkova 28, Ševčenkova 20, Hálova 10, Fedinova 16, Wolkrova 17, Fedinova 10, Pifflova 6, 8, Vavilovova 5, Gercenova 5, Gercenova 13, Jungmannova 12, Vlastenecké námestie 10, Kapicova 6, Pečnianska 1, 3, Pifflova 1, Pifflova 9, 11, Černyševského 21, Mamateyova 8, Lachova 32, Hrobákova 9, Romanova 40, Gessayova 21, Hrobákova 38, Gessayova 45, 47, Gessayova 10, Šustekova 29, Vígľašská 3, 5, Vígľašská 7, 9, Vígľašská 13, Znievska 1, Vígľašská 2, 4, 6, Budatínska 23, 25, Budatínska 33, 35, 37, Brančská 7, Jasovská 33, Smolenická 5, Humenské námestie 7, Bzovícka 26, Jasovská 41, Jasovská 43, Ľubovnianska 2, Hlaváčikova 45, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály