Bod č. 6

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4615/2 a parc. č. 4615/3, a stavby súp. č. 1540, spoločnosti Office Invest, a. s., so sídlom vo Svätom Jure, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.