Bod č. 8

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4758/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.