Bod č. 12

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.