Bod č. 43

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku, parc. č. 2880 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Spoločenstvu kresťanov Christiana, so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.