Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 29.02.2024

 1. .Zloženie sľubu poslanca

 2. 1.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Mgr. Pavla Škápika na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2023 a k 31. 01. 2024 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 4. 3.Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období

 5. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 6. 5.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 400/2023 zo dňa 14.12. 2023, ktorým schválilo rozdelenie štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 7. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2024 z ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2023 o dani za ubytovanie

  Materiály
 8. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2024 z ... 2024, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 a č. 6/2018

 9. 7a.Ďalšia fáza rekonštrukcie, modernizácie a technického zhodnotenia plavárne Pasienky - predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2023/001

 10. 8.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2024 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Technické siete Bratislava, a.s., Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o)

 11. 9.Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností a organizácii s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove pri kríži

 13. 11.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Staré Mesto, Nivy a Čunovo, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 14. 12.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4757/27 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za byty v bytovom dome na Zvolenskej 3, postavenom na pozemku parc. č. 9580/1 v k. ú. Nivy, vo vlastníctve Ing. Gustáva Lacu

 15. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/11, ulica Za farou, Petrovi Drenkovi s manželkou

 16. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 1043, Balkánska ulica, Štefanovi a Monike Gyöpösovým

 17. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 15279/70 a nasl.. Bajkalská ulica, 1. súkromnému gymnáziu v Bratislave, so sídlom v Bratislave

 18. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Nové Mesto, Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami

 19. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Dúbravka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov

 20. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1723/2, pre spoločnosť VI GROUP Bývanie pod lesom s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave

 22. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave

 23. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny zmluvy o nájme budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA so sídlom v Bratislave

 24. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, uzatvorenej s občianskym združením Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., so sídlom v Bratislave

 25. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0786 23 00, pre spoločnosť UniCare Centrum, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 26. 24.Správa o výsledku kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

 27. 25.Správa o kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru za rok 2023

 28. 26.Záznam o výsledku kontroly NKÚ - účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania

 29. 27.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 30. 28.Predloženie projektu „Revitalizácia verejného priestoru Kazanská“ – Program Slovensko

 31. 29.Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko

 32. 30.Petícia Dajme Šancovej šancu na život - stiahnuté z rokovania

 33. 31.Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Bratislava

 34. 32.Predaj spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v objekte na Cintorínskej ulici č. 24

 35. 33.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/51, Oravská ulica, Michalovi Amonovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod garážou

 36. 34.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1064/5, Hradná ulica, Ivanovi Minarovičovi a Renáte Minarovičovej, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou

 37. 35.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2023 zo dňa 29. 06. 2023, ktorým bol schválený predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pažítkovej ulici

 38. 36.Návrh na kúpu umeleckých diel na Poštovej ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 21753/1, od mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 39. 37.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica

 40. 38.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k stavbe trafostanice v Bratislave, k. ú. Nivy, so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Rekonštrukcia Haly dielní na Bazovej ulici v Bratislave“

 41. 39.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a na zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/16 a nasl. spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Activity Park“

 42. 40.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Lamač, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

 43. 41.Návrh na zriadenie vecného bremena k časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12780/1 a nasl., „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“, s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 44. 42.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

 45. 43.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Knižkova dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 46. 44.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v objekte Kolískova 1, 1B, garáže Martinčekova vlastníkom garáží

 47. 45.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 323/2023 zo dňa 04. 10. 2023, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod objektom Kolískova 1, 1B

 48. 46.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Ružová dolina 22, Priemyselná 3, 5, 7, 9, Hraničná 69, Vrútocká 26, Rajčianska 34, Vŕbová 10, Sadmelijská 1, Pod Rovnicami 5, 7, Gallayova 43, Vilová 11, Vranovská 67, vlastníkom bytov

 49. 47.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 50. 48.Informácia o účasti členov – poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

 51. 49.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 52. 50.Interpelácie

 53. 51.Rôzne

 54. .12.30 h - Vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trnavská cesta 58, Hraničná 13, Ružová dolina 22, Astrová 10, Rajčianska 34, Vŕbová 10, Pod Rovnicami 3, 5, 7, Wolkrova 7, Budatínska 5, vlastníkom bytov

 5. e.Informácia o opatreniach prijatých organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za účelom odstránenia nedostatkov zistených kontrolou

 6. f.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

 7. g.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

 8. h.Informácia o podaných trestných oznámeniach zo strany Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2023 do 31.12.2023

Nezaradené materiály

 1. .Materiály na prihlásenie

 2. .Vyjadrenie podpory pre zámer vybudovania Múzea lodnej dopravy v priestoroch viacerých Národných kultúrnych pamiatok v lokalite Zimného prístavu v Bratislave.