Návrh uznesenia

Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Staré Mesto, Nivy a Čunovo, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. podľa článku 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy kúpu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1205/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 233 m², parc. č. 1234/189 – ostatné plochy vo výmere 224 m², parc. č. 3184/203 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 565 m², ktoré vznikli podľa GP č. 31322000-2910-002/2024 zo dňa 22.01.2024 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 701 – orná pôda vo výmere 4 622 m², k. ú. Ružinov, zapísanom na LV č. 5271, v podielovom spoluvlastníctve Moniky Rehákovej, Bratislava v 1/2, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 58 700,00 eur a Evy Cucíkovej,, Bratislava v 1/2, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 58 700,00 eur, do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481,
 
s podmienkou:
 
1.1 Kúpne zmluvy budú predávajúcimi ako podielovými spoluvlastníkmi podpísané do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že niektorá z kúpnych zmlúv nebude niektorým z uvedených podielových spoluvlastníkov v tomto termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť v časti, ktorá sa dotýka kúpy spoluvlastníckeho podielu tohto podielového spoluvlastníka.
 
2. podľa článku 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy kúpu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3184/129 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 218 m² a parc. č. 3193/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m² a kúpu novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1234/190 – ostatné plochy vo výmere 79 m², ktorý vznikol podľa GP č. 31322000-2910-002/2024 zo dňa 22. 01. 2024 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 1234/166 – ostatné plochy vo výmere 923 m², k. ú. Ružinov, zapísané na LV č. 4446, v podielovom spoluvlastníctve Michaely Kitkovej, , Bratislava v 1/4, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 44 700,00 eur, Tomáša Liseka, , Bratislava v 1/2, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 89 400,00 eur a Gabriely Čunderlíkovej, Štúrova 14, Chorvátsky Grob v 1/4, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 44 700,00 eur, do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, spolu so zriadením bezodplatného vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu k pozemku registra „C“ KN parc. č. 1234/190 – ostatná plocha vo výmere 79 m², zaťažujúceho budúceho vlastníka hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, v prospech Michaely Kitkovej, Bratislava, Tomáša Liseka, , Bratislava a Gabriely Čunderlíkovej, Chorvátsky Grob a každodobého vlastníka pozemku registra „C“ KN parc. č. 1234/166, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 4446,
 
s podmienkou:
 
2.1 Kúpne zmluvy budú predávajúcimi ako podielovými spoluvlastníkmi podpísané do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že niektorá z kúpnych zmlúv nebude niektorým z uvedených podielových spoluvlastníkov v tomto termíne kúpna zmluva podpísaná, uznesenie stratí platnosť v časti, ktorá sa dotýka kúpy spoluvlastníckeho podielu tohto podielového spoluvlastníka.
 
3. podľa článku 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy kúpu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3184/177 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 438 m²  a novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1205/47 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 183 m², ktorý vznikol z pozemku parc. č. 1205/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 448 m² a parc. č. 1234/188 – ostatné plochy vo výmere 174 m², ktorý vznikol z pozemku parc. č. 1234/183 - ostatná plocha vo výmere 475 m², podľa GP č. 31322000-2910-002/2024 zo dňa 22.01.2024, k. ú. Ružinov, zapísané na LV č. 9567, v podielovom spoluvlastníctve Alžbety Makkyovej, ulica 8. mája 33, Bratislava v podiele 1/3 , za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 30 400,00 eur, Izabely Lappyovej, Padlých hrdinov 10227/22, Bratislava v podiele 1/12, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 7 600,00 eur, Ing. Evy Sališovej, Padlých hrdinov 20, Bratislava v podiele 1/12, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 7 600,00 eur, Ing. Evy Barčovej, Amurská 10408/13, Bratislava v podiele 1/12, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 7 600,00 eur, Tibora Lappyho, Amurská 15, Bratislava v podiele 1/12, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 7 600,00 eur, MVDr. Ota Orbana, Veterná 6, Prešov v podiele 1/12, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 7600, 00 eur, Margite Orbánovej, Staromlynská 6, Bratislava  v podiele 1/12, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 7 600,00 eur, Ladislava Orbana, Krajinská 71, Bratislava v podiele 1/12, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 7 600,00 eur, MUDr. Eve Koščovej, Na Hrebienku 1493/13, Bratislava v  podiele 1/24, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 3 800,00 eur, MUDr. Kataríne Andrejčákovej, Štrbská 1067/1, Košice v podiele 1/24, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 3 800,00 eur, do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481,
 
s podmienkou:
 
3.1. Kúpne zmluvy budú predávajúcimi ako podielovými spoluvlastníkmi podpísané do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že niektorá z kúpnych zmlúv nebude niektorým z uvedených podielových spoluvlastníkov v tomto termíne kúpna zmluva podpísaná, uznesenie stratí platnosť v časti, ktorá sa dotýka kúpy spoluvlastníckeho podielu tohto podielového spoluvlastníka.
 
4. podľa článku 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy kúpu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1205/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 234 m², parc. č. 1234/187 – ostatné plochy vo výmere 89 m², parc. č. 3184/201 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 553 m², ktoré vznikli podľa GP č. 31322000-2910-002/2024 zo dňa 22. 01. 2024 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 690 – orná pôda vo výmere 2 258 m², k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 9555, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Pavla Bernáta, , Bratislava v podiele 1/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 9 100,00 eur, Eriky Sabovej, Bratislava v podiele 1/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t . z. za kúpnu cenu podielu celkove 9 100,00 eur, Janky Vrbovej, , Bratislava v podiele 2/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 18 300,00 eur, Mileny Smolkovej,, Žilina v podiele 1/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 9 100,00 eur, Petra Bernáta, , Vinosady v podiele 1/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 9 100,00 eur, Eleny Brngálovej,, Bratislava v podiele 1/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 9 100,00 eur, Emílii Michalíkovej, , , Canada v podiele 1/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 9 100,00 eur, Jána Macejáka, Bratislava, v podiele 1/11, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 9 100,00 eur, Jozefa Bernáta, Vyšná Polianka 43, Vyšná Polianka v podiele 1/22, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 4 570,00 eur, Emílii Pučekovej, Bratislava v podiele 1/22, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 4 570,00 eur, Eleny Matlonovej, , Bratislava v podiele 1/33, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 3 050,00 eur, Márii Klobušníkovej, Bratislava v podiele 1/33, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 3 050,00 eur, Emílii Šišovskej, , Bratislava, v podiele 1/33, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu podielu celkove 3 050,00 eur, do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481,
 
s podmienkou:
 
4.1. Kúpne zmluvy budú predávajúcimi ako podielovými spoluvlastníkmi podpísané do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že niektorá z kúpnych zmlúv nebude niektorým z uvedených podielových spoluvlastníkov v tomto termíne kúpna zmluva podpísaná, uznesenie stratí platnosť v časti, ktorá sa dotýka kúpy spoluvlastníckeho podielu tohto podielového spoluvlastníka.
 
5. podľa článku 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy kúpu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1222/24 – ostatná plocha vo výmere 316 m² a parc. č. 1240/347 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 188 m², k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 7036, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky - Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO 00151866, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, za kúpnu cenu 114,83 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 57 900,00 eur,
 
s podmienkou:
 
5.1. Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do  jedného roka odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí v tejto časti platnosť.
 
6. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 písm. e) uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023 (Zásady hospodárenia), zámenu nehnuteľností, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1420/5 – ostatná plocha vo výmere 88 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 231140084/2023 zo dňa 06. 10. 2023 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 1420/1 – ostatná plocha vo výmere 2 723 m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1469 vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00603481,  do bezpodielového spoluvlastníctva Ľudovíta Rappa a Lenky Rappovej, Bratislava, za pozemok  registra „C“ KN parc. č. 21916/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaný na LV č. 7782 vo výlučnom vlastníctve Ľudovíta Rappa, Bratislava, s finančným vyrovnaním v sume 3 360,00 eur, 
 
s podmienkami:
 
6.1. Zámenná zmluva bude Ľudovítom Rappom a Lenkou Rappovou, Znievska 5, Bratislava podpísaná do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zámená zmluva nebude Ľudovítom Rappom a Lenkou Rappovou v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí v tejto časti platnosť.
6.2. Ľudovít Rapp a Lenka Rappová uhradia finančný rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľnosti v sume 3 360,00 eur hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy naraz do 60 dní od podpísania zámennej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, inak uznesenie stratí v tejto časti platnosť.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že v danom prípade ide o prevod majetku formou zámeny nehnuteľností.
  
7. zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, odstránenia a akýchkoľvek stavebných úprav stavebného objektu SO č. 124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská a iných súvisiacich stavebných objektov potrebných na prevádzku v rámci stavby „Modernizácie električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, spojených s právom vstupu, prechodu a prejazdu k častiam pozemku registra „C“ KN parc. č. 1240/355 - ostatné plochy vo výmere cca 88 m² a parc. č. 1240/383 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 149 m², k. ú. Ružinov, zapísané na LV č. 6743, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, Bratislava, IČO 35793783, za jednorazovú odplatu v sume 30,00 eur/m², t. z. za predbežnú odplatu v sume 7 110,00 eur.
 
8. zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú alebo do času, pokiaľ bude stavebno-technický stav zabezpečovať funkčnosť a užívania schopnosť plánovanej stavby, v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, odstránenia a akýchkoľvek stavebných úprav stavebného objektu SO č. 602 Napájacie a spätné vedenie a iných súvisiacich stavebných objektov potrebných na prevádzku v rámci stavby „Modernizácie električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, spojených s právom vstupu, prechodu a prejazdu k častiam pozemku registra „C“ KN parc. č. 10550/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 716 m² a parc. č. 10550/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 67 m², zapísané na LV č. 1358, k. ú. Nivy, vo výlučnom vlastníctve Central Shopping Center, a. s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 46872884, za predbežnú jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom, zabezpečeným hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
 
9. zaplatenie odplaty v sume 210,00 eur/m² bez DPH, t. z. celkove v sume cca 34 440,00 eur bez DPH Slovenskej republike - Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, IČO 31364501, za zriadenie vecného bremena „in rem“, na dobu neurčitú v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370, spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, odstránenie a akýchkoľvek stavebných úprav stavebného objektu verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, spojených s právom vstupu, prechodu a prejazdu, a to k dielu č. 1 vo výmere cca 9 m², dielu č. 2 vo výmere cca 92 m², dielu č. 3 vo výmere cca 21 m² a dielu č. 4 vo výmere cca 42 m² k pozemku registra „C“ KN parc. č. 21283/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 297 m², k. ú. Nivy, zapísanom na LV č. 1298, pre účely stavby „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“ - SO 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici“.
 
10. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 341/2023 zo dňa 26. 10. 2023, takto:

6.1. Pôvodné znenie bodu 4. uznesenia sa nahrádza novým znením:
„4. Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15284/122 – ostatná plocha vo výmere 101 m², k. ú. Ružinov, ktorý vznikol ako diel č. 325 podľa GP č. 31322000-2910-019/2023 zo dňa 29. 09. 2023 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 15284/122 – ostatná plocha vo výmere 927 m², k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 9231, od prenajímateľa Mestskej časti Bratislava-Ružinov, so sídlom Mierová 21, Bratislava, IČO 603155, v prospech nájomcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, na dobu určitú jedného roka odo dňa doručenia písomného oznámenia o zriadení staveniska a začatia stavebných prác, za nájomné 12,83 eur/m², t. z. za nájomné celkove 1 295,83 eur/rok, s možnosťou úpravy nájomného jeden krát ročne formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie podľa platných zásad hospodárenia mestskej časti Bratislava-Ružinov“. Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.
 
11. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 214/2023 zo dňa 25. 05. 2023, takto:
 
7.1. Pôvodné znenie uznesenia sa nahrádza novým znením:
„nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21306/2 - ostatná plocha vo výmere 96 m² v k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 1351 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky - Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, Bratislava, IČO 31364501, s cieľom umiestnenia 4 ks dočasných kontajnerových meniarní v rámci projektu stavby „Modernizácie električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, a to na dobu neurčitú, za nájomné v sume 24,00 eur/m²/rok bez DPH, ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov.“. Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.