Návrh čiastkového uznesenia - Hrčka Ján

Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností a organizácii s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

odvoláva
Jána Hrčku z Mestského parkovacieho systému