Bod č. 15

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 15279/70 a nasl.. Bajkalská ulica, 1. súkromnému gymnáziu v Bratislave, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.