Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4757/27 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za byty v bytovom dome na Zvolenskej 3, postavenom na pozemku parc. č. 9580/1 v k. ú. Nivy, vo vlastníctve Ing. Gustáva Lacu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00603481, a Ing. Gustávom Lacom, Bratislava, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Ing. Gustáva Lacu, a to byty v bytovom dome na Zvolenskej 3, súpis. č. 1176, postavenom na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 9580/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 153 m², k. ú. Nivy spolu s parkovacími státiami a spevnenou plochou parkoviska, nasledovne:
 
a) byt č. 1, vchod: Zvolenská 3, poschodie: -1 suterén a k nemu prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom registra „C“ KN, parc. č. 9580/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 153 m², parc. č. 9580/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m² a parc. č. 9580/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² vo veľkosti podielu 3834/48413 k celku, LV č. 4562, spolu s pozemkom a spevnenou plochou parkovacieho státia, registra „C“ KN, parc. č. 9580/27 – záhrada vo výmere 12 m², LV č. 5520;
b) byt č. 2, vchod: Zvolenská 3, poschodie: -1 suterén a k nemu prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 9580/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 153 m², parc. č. 9580/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m² a parc. č. 9580/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² vo veľkosti podielu 6114/48413 k celku, LV č. 4562, spolu s pozemkom a spevnenou plochou parkovacieho státia, registra „C“ KN, parc. č. 9580/26 – záhrada vo výmere 12 m², LV č. 5520;
c) byt č. 3, vchod: Zvolenská 3, poschodie: 1. poschodie a k nemu prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 9580/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 153 m², parc. č. 9580/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m² a parc. č. 9580/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² vo veľkosti podielu 3849/48413 k celku, LV č. 4562, spolu s pozemkom a spevnenou plochou parkovacieho státia, registra „C“ KN, parc. č. 9580/20 – záhrada vo výmere 12 m², LV č. 5520;
d) byt č. 4, vchod: Zvolenská 3, poschodie: 1. poschodie a k nemu prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 9580/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 153 m², parc. č. 9580/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m² a parc. č. 9580/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² vo veľkosti podielu 6473/48413 k celku, LV č. 4562, spolu s  pozemkami a spevnenou plochou parkovacieho státia, registra „C“ KN, parc. č. 9580/19 – záhrada vo výmere 9 m² a parc. č. 9580/18 – záhrada vo výmere3 m², LV č. 5520;
e) byt č. 5, vchod: Zvolenská 3, poschodie: 2. poschodie a k nemu prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 9580/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 153 m², parc. č. 9580/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m² a parc. č. 9580/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² vo veľkosti podielu 3849/48413 k celku, LV č. 4562, spolu s pozemkom a spevnenou plochou parkovacieho státia, registra „C“ KN, parc. č. 9580/17 – záhrada vo výmere 12 m², LV č. 5520,
spolu v hodnote 1 046 011,44 eur podľa znaleckých posudkov,

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to:

pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, LV č. 10:
- parc. č. 4757/27 – ostatná plocha vo výmere 1 655 m²,
- parc. č. 4757/48 – záhrada vo výmere 130 m²,
 
pozemok registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656:
- parc. č. 4755/1 – záhrada vo výmere 485 m²,

spolu v hodnote 1 109 928,80 eur podľa znaleckého posudku,

s podmienkami:

1. Ing. Gustáv Laca sa zaväzuje zriadiť bezodplatne na dobu neurčitú vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu peši, prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami na/cez pozemok registra „C“ KN, parc. č. 9580/2, parc. č. 9580/3, parc. č. 9580/4, parc. č. 9580/29 a parc. č. 9580/10, k. ú. Nivy, LV č. 5520 v prospech každodobého vlastníka bytov č. 1, 2, 3, 4 a 5, vchod: Zvolenská 3 v bytovom dome súpis. č. 1176, postavenom na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 9580/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 153 m², k. ú. Nivy, LV č. 4562, ktoré sú predmetom zámeny.
2. Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude Ing. Gustávom Lacom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude Ing. Gustávom Lacom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v celom rozsahu.
3. Ing. Gustáv Laca uhradí finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností v sume 63 917,36 eur hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave do 15 dní od podpísania zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.
4. Ing. Gustáv Laca uhradí ku dňu podpísania zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami všetky svoje nedoplatky voči hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, evidované ku dňu schválenia tohto uznesenia, inak toto uznesenie stratí platnosť.
 
Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023 z dôvodu, že zámenou príde k sceleniu priľahlých pozemkov, ktoré tvoria jeden celok a nadobudnutiu bytov zo strany hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré budú slúžiť pre potreby nájomného bývania.