Návrh uznesenia

Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností a organizácii s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A1. berie na vedomie
1. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 54302102
2. vzdanie sa funkcie Ing. Ivana Peschla – člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 54302102
A2. schvaľuje
​1. vymenovanie Ing. Borisa Dračku za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 54302102, a to za člena predstavenstva – CFO
2. vymenovanie Mgr. Pavla Škápika za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 54302102.
A3. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa častí A1 a A2 tohto uznesenia.
B1. schvaľuje
​1. odvolanie Mgr. Petra Bánovca – konateľa obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35738880
2. vymenovanie Dr. Mária Slivku za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako konateľa obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35738880
B2. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti B1 tohto uznesenia.
C1. berie na vedomie
​1. vzdanie sa funkcie členov správnej rady neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o., so sídlom: Gorkého 478/17, 811 01 Bratislava, IČO: 54775868:
Gábor Grendel
Matúš Lupták
2. vzdanie sa funkcie členov dozornej rady neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o., so sídlom: Gorkého 478/17, 811 01 Bratislava, IČO: 54775868:
Ing. arch. Lucia Štasselová
Mgr. Rastislav Kunst
C2. schvaľuje
​1. vymenovanie zástupcov hlavného mesta v správnej rade neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o., so sídlom: Gorkého 478/17, 811 01 Bratislava, IČO: 54775868:
Mgr. Silvia Hroncová
Mgr. Nina Vrbanová, PhD.
Ing. arch. Lucia Štasselová
2. voľbu zástupcov hlavného mesta v dozornej rade neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o., so sídlom: Gorkého 478/17, 811 01 Bratislava, IČO: 54775868:
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Ing. Juraj Káčer
C3. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​vykonať schválené zmeny v správnej rade organizácie a predložiť správnej rade organizácie návrh na voľbu zástupcov hlavného mesta v dozornej rade organizácie podľa časti C2 tohto uznesenia
D1. berie na vedomie
vzdanie sa funkcie Bc. Dávida Deja - člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881
D2. schvaľuje
​ 
vymenovanie Mgr. Martina Vlačikyho, PhD.  za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dozornej rady obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881
D3. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​predložiť na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s. návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dozornej rade spoločnosti podľa časti D2 tohto uznesenia.