Návrh čiastkového uznesenia

Petícia Dajme Šancovej šancu na život

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
petíciu Dajme Šancovej šancu na život.