Bod č. 39

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a na zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/16 a nasl. spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Activity Park“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.