Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/11, ulica Za farou, Petrovi Drenkovi s manželkou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.