Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 nasledovne:
 
1.    zvýšenie bežných príjmov o 4 957 195,00 eur,
2.    zníženie kapitálových príjmov o 737 200,00 eur,
3.    zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 833 235,00 eur,
4.    zvýšenie bežných výdavkov o 5 844 486,00 eur,
5.    zvýšenie kapitálových výdavkov o 9 208 744,00 eur.