Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 5/48 k celku na novovytvorenom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Lamač, parc. č. 924/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m², ktorý bol GP č. 84/2020 odčlenený od pozemku registra „E“ KN v k. ú. Lamač, parc. č. 638 – záhrada vo výmere 184 m², zapísaného na LV č. 3436, a k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 5/48 k celku na pozemku registra „E“ KN v k. ú. Lamač, parc. č .639 – orná pôda vo výmere 122 m², zapísaného na LV č. 3436, vo vlastníctve JUDr. Kataríny Matrkovej, Bratislava, za kúpnu cenu celkove 1 552,08 eur,
 
2. uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 5/48 k celku na novovytvorenom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Lamač, parc. č. 924/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m², ktorý bol GP č. 84/2020 odčlenený od pozemku registra „E“ KN v k. ú. Lamač, parc. č. 638 – záhrada vo výmere 184 m², zapísaného na LV č. 3436, a k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 5/48 k celku na pozemku registra „E“ KN v k. ú. Lamač, parc. č. 639 – orná pôda vo výmere 122 m², zapísaného na LV č. 3436, vo vlastníctve Ľubice Bognárovej, Bratislava, za kúpnu cenu celkove 1 552,08 eur.