Návrh čiastkového uznesenia - Vagač Matej

Petícia Dajme Šancovej šancu na život

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby
1. pripravil návrh opatrení na zníženie hluku na Šancovej ulici generovaného z dopravy a predložil ich na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky do 6 mesiacov od schválenia uznesenia
2. overil a pripravil návrh na vybudovanie priechou pre chodcov v úseku Šancová-Ľadivý-Beskydská a predložil ich rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republikydo ​6 mesiacov od schválenia uznesenia
T: 31.08.2024