Návrh uznesenia

Vyjadrenie podpory pre zámer vybudovania Múzea lodnej dopravy v priestoroch viacerých Národných kultúrnych pamiatok v lokalite Zimného prístavu v Bratislave.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. podporuje
zámer zriadenia Múzea lodnej dopravy na Dunaji v areáli Zimného prístavu v Bratislave s viacerými objektami národných kultúrnych pamiatok.
B. vyzývaMinisterstvo kultúry SR, Ministerstvo dopravy SR , Technické múzeum Košice, Verejné prístavy, a. s, Slovenská plavby a prístavy a.s.,
​ aby sa začali zaoberať návrhom zriadenia Múzea lodnej dopravy na Dunaji v areáli Zimného prístavu v Bratislave s viacerými objektami národných kultúrnych pamiatok.
C. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby o uznesení a výzve mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpore a návrhu zriadenia Múzea lodnej dopravy písomne informoval dotknuté inštitúcie:
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,
- Technické múzeum Košice,
- Verejné prístavy, a. s., ako štátnu spoločnosť spravujúcu pozemky areálu národných kultúrnych pamiatok i celého Zimného prístavu ako prioritný investičný majetok štátu,
- Slovenská plavby a prístavy a.s., ako vlastníka infraštruktúry, nehnuteľností - stavieb a strojov v Zimnom prístave a prevádzkovateľa prístavu.
D. odporúčaprimátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​zohľadnenie a zapracovanie zmien v budúcich strategických a územno-plánovacích dokumentoch hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v súlade s unikátnym potenciálom celej štvrte Zimný pristav, umožňujúcim vybudovanie Múzea lodnej dopravy na Dunaji.