Návrh čiastkového uznesenia - Winkler Martin

Predaj spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v objekte na Cintorínskej ulici č. 24

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zvýsenie ceny na 800 000,00 eur