Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 25.06.2020

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2020

  Materiály
 2. 2.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 4. 4.Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských častí na rok 2020

 5. 5.Návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu

 6. 6.Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2019

 7. 7.Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 9. 9.Návrh dodatku č. 13 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 10. 9a.Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. 9b.Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

 12. 10.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 13. 10a.Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  Materiály
 14. 11.Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

  Materiály
 15. 12.Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na výstavbu bytov (Muchovo námestie)

 16. 13.Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe o hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 17. 14.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 18. 15.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

  Materiály
 19. 16.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 20. 17.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

  Materiály
 21. 18.Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 18a.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy

 23. 18b.Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Lamač

 24. 19.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa

 25. 20.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 26. 21.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 27. 22.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 28. 23.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 29. 24.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 30. 25.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 31. 26.Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová dolina 18, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 32. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie

 33. 28.Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Metropolitnému inštitútu Bratislava so sídlom v Bratislave

 34. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 35. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5, Slovenskej národnej galérii so sídlom v Bratislave

 36. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 23014/1, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 37. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 a časti pozemku parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka so sídlom v Bratislave

 38. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15286/21 a parc. č. 15286/1, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13 v zastúpení spoločnosti Správy domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 39. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti TBG Slovensko, a. s., so sídlom v Pezinku

 40. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2418/6 a k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 41. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044, Kristijanovi Buqajovi

  Materiály
 42. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom v Bratislave

 43. 38.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového vlastníctva Ing. Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej

  Materiály
 44. 39.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/8, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana Chudého a manželky Evy Chudej

  Materiály
 45. 40.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej

 46. 41.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

 47. 42.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 2075/15, Pavlovi Pilkovi

  Materiály
 48. 43.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 49. 43a.Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii, v prospech novej neziskovej organizácie pod kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to hlavným mestom SR Bratislavou ako oprávneným z predkupného práva

 50. 43b.Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (bod bude prerokovaný o 18.00 h)

  Materiály
 51. 43c.Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (bod bude prerokovaný o 18.00 h)

 52. 44.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 53. 45.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2020

 54. 46.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

  Materiály
 55. 47.Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 56. 48.Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

 57. 49.Návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 58. 50.Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006

 59. 51.Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v sume 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 60. 53.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 61. 54.Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia a návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská radiála

 62. 55.Návrh na zverenie pamätníkov do správy príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 63. 58.Návrh na späťvzatie výpovede Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2

 64. 59.Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova ulica vo vlastníctve manželov Byalkovcov

 65. 60.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 66. 61.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 67. 62.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 68. 63.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 69. 64.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 70. 66.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 17, 19, 21, 23, Komárnická 46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, Košická 14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24, Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, Mlynarovičova 22, Šustekova 5, vlastníkom bytov

  Materiály
 71. 67.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, vlastníkom bytov

  Materiály
 72. 68.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15 a č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 40

  Materiály
 73. 69.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2019 (bod bude prerokovaný o 14.00 h)

 74. 70.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 75. 71.Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h., po Správe o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2019 polícii)

 76. 72.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12. 12. 2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, vlastníkom bytov

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Miletičova 34, Gregorovej 6, Vrútocká 42, Kuklovská 7, Kuklovská 35, 37 39, Hany Meličkovej 3, Majerníkova 50, Lenardova 12, Gessayova 45, Vígľašská 12, Budatínska 57A, vlastníkom bytov

 7. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Infra Services, a. s.

 8. h.Informácia o riešení uloženia zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy

 9. i.Informácia o výsledku výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

  Materiály
 10. j.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2019

 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2020